Oferta pracy Asystent Rodziny

Dodane 22 czerwca 2021, 12:08
nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny
na umowę o pracę na czas określony na ½ etatu lub umowę zlecenie
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie
z pełni praw publicznych,
• posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
• wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenia średniego i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;
• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
• osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
• posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań,
• posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego
• posiada prawo jazdy kat. B.
Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
• wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera i programów biurowych, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
• wspieranie aktywności społecznej rodzin,
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
• oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Dane kontaktowe

Imię: GOPS Miastków Kościelny
Lokalizacja: gmina Miastków Kościelny
Telefon: 257511288 lub 256841637
E-mail: kierownikgops@miastkowkoscielny.pl
Strona www: www.gops.miastkowkoscielny.pl