Konkursy

Regulamin konkursu
"Wygraj magiczny kubek"

KONKURS FACEBOOKOWY

Regulamin konkursu facebookowego

"Wygraj magiczny kubek"


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Wygraj magiczny kubek". Przedmiotem konkursu jest wyłonienie w drodze losowania pięciu osób, do których trafią nagrody.

 

§ 2

 

Organizatorem konkursu jest portal informacyjny Garwolin24.com

§ 3

 

Fundatorem nagród jest firma MRM Studio Marlena Rosłaniec, Samorządki Kol. 53, 08-404 Górzno. 

 

§ 4

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook, dla użytkowników, którzy są fanami fanpage’a portalu Garwolin24.com (adres URL:https://www.facebook.com/garwolin24com/videos/vb.272630972924588/749155288605485/?type=2&theater&comment_id=749161428604871&notif_t=video_comment&notif_id=1513448067460333)

 

§ 5

 

Konkurs trwa od 16.12.2017 r. do 20.12.2017 r. do godz. 23.59.

 

§ 6

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które w dniach od 16.12.2017 r. do 20.12.2017 r. do godz. 23.59 udostępnią wskazany post na portalu społecznościowym Facebook oraz polubią fanpage strony www.garwolin24.com.

 

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§  6

 

1.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

 

2. Wybór zwycięzców zostanie wyłoniony drogą losowania

 

§ 8

 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 

· zapoznać się z Regulaminem Konkursu

 

· udostępnić post wskazany przez organizatora na stronie Facebook.pl i polubić fanpage www.garwolin24,com 

 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 21.12.2017 r. około godziny 18:00.

 

8. Wyniki Konkursu oraz nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w formie posta na fanpage’u: https://www.facebook.com/garwolin24com

 

III. NAGRODY

 

§ 9

 

1. W konkursie przewidziano cztery nagrody w postaci magicznych kubków. Koszty związane z przyznaniem i wysyłką nagród ponosi Organizator.

 

III. DANE OSOBOWE

 

§ 11

 

1. Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagrody.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

 

· imię i nazwisko,

 

· adres zamieszkania lub korespondencyjny,

 

· numer telefonu,

 

· adres e- mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

 

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.

 

6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

 

7. Dane osobowe uczestników zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Facebook; Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z realizacją, przebiegiem i zakończeniem konkursu.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przeprowadzania konkursu

 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

6. Udostępnienie grafiki konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie