PRACOWNIK SOCJALNY

Dodane 18 lutego 2021, 12:02
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie, al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,
wymiar: pełen etat.

Wymagania niezbędne
1.Wykształcenie
zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020r. poz. 1876 ze zm.) tj.
a)dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
b)dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
c)dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
2.znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
3.obywatelstwo polskie
4.nieposzlakowana opinia,
5.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
6.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7.posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:
1.mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej,
2.znajomość programu TT POMOC,
3.specjalizacja I lub II stopnia w zakresie pracy socjalnej,
4.łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,
5.umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,
6.odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.
 
Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
1.Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.
2.Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej , w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
3.Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
4.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych.
5.Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
7.Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej.
8.Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.
9.Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób oraz przygotowywanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS.
10. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniska itp.
11. Obsługa programu TT Pomoc w szczególności:
a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych,
b) przygotowywanie projektów decyzji,
13. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach wynikających z prowadzonej pracy socjalnej.
14. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.
15. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty:
1.CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
2.kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie w przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
–kopię suplementu dyplomu,
3.kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
4.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5.oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego,
6.oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 10 w jednej z trzech wybranych przez siebie form:
1. w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 16:00
2. przesłać na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 08-440 Pilawa, al. Wyzwolenia 158
3. przesłać dokumenty w wersji elektronicznej emailem na adres a.wozniak@mgopspilawa.pl
Inne informacje
1.Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pilawie, al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa (tel.25 685 60 53, email: mgops@pilawa.com.pl )
2.Podanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7.Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę,
8.Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,
9.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pilawie przy al. Wyzwolenia 158 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie
Anna Grzegrzółka-Woźniak
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pilawie przy al. Wyzwolenia 158 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Komentarze (0)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Garwolin24.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.