2021: Miejsca szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym w powiecie garwolińskim. Wyroki mieszkańców

Dodane 12 stycznia 2021, 09:55
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Według opublikowanej policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym w przeciągu ostatnich dwóch lat na terenie powiatu garwolińskiego doszło do 5 takich czynów. Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje też dane i wizerunki osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

Według opublikowanej policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym w przeciągu ostatnich dwóch lat na terenie powiatu garwolińskiego doszło do 5 takich czynów. Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje też dane i wizerunki osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.

Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.Elementem tej publikacji jest też Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym [kliknij]

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym [kliknij]

Według danych opublikowanych na tej mapie 1 stycznia 2018 roku w powiecie garwolińskim zanotowano 18 takich przestępstw. W styczniu 2020 roku na mapie mamy ich już tylko 5 w tym:

- 2 gwałty (Art. 197 § 1),

- 2 obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia (pedofilia) (Art. 200 § 1),

- 1 utrwalania treści pornograficznych (Art. 202 § 4),

Do przestępstw w okresie ostatnich dwóch lat dochodziło w gminach i miastach:

Gmina Wilga - 1
Art. 197 § 1, Art. 200 § 1 - Wilga

Gmina Łaskarzew - 1
Art. 200 § 1 - Izdebno Kolonia

Gmina Żelechów - 1

Art. 202 § 4 - Piastów

Miasto Żelechów - 1
Art. 197 § 1 - Żelechów

Gmina Trojanów - 1
Art. 200 § 1 - Dudki

 
SPRAWDŹ DANE ZA 2018 ROK: Rejestr pedofilów i mapa przestępstw seksualnych

Na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, zamieszcza się informacje o popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwach przeciwko wolności seksualnej wymienionych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), które w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) są zarejestrowane w statusie „stwierdzone”, a także popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym czynach karalnych, co do których sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania, stwierdzając: odmowę wszczęcia wobec braku ustalenia tożsamości nieletniego, odmowę wszczęcia lub umorzenie wobec orzeczenia środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie lub popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, jak również liczbie osób ujętych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 i 1948), które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Na mapie obrazuje się ocenę zagrożenia przestępczością na tle seksualnym przez numeryczne wskazanie liczby i kolorystycznie stopniowane wybarwienie skali występowania czynów, o których mowa wyżej, i ich kwalifikacji prawnych oraz liczby osób, o których mowa wyżej, i kwalifikacji prawnych popełnionych przez nie czynów, na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju.

 Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

1045 sprawców w Rejestrze publicznym

W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 1045 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.

Rejestrze z dostępem ograniczonym

Druga część rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera napad 3 tys. nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Jak korzystać z rejestrów

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

- Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru - wypełnić odpowiedni formularz. Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru są bezpłatne – tłumaczy Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogą dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którą chcą przyjąć do pracy, znajduje się w rejestrze.

Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłącznie samego siebie.

W zgodzie z ustawą

Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r. Od tego dnia dane sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast w związku z ustawowymi gwarancjami, przewidującymi możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze publicznym, do końca ubiegłego roku nie było w nim żadnych danych. Wiązało się to z tym, że przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy, mogli wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze publicznym i należało dopełnić związanych z tym terminów.

Teraz dane sprawców będą trafiać do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.

Przyjęte zmiany w prawie zakładają także, że sądy muszą obligatoryjnie orzekać zakaz wykonywania zawodu i działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad dziećmi wobec pedofilów. Dotąd mogły, ale nie musiały tego czynić.


Ministerstwo Sprawiedliwości/Policja/dane.gov.pl

 
 

 

Komentarze (0)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Garwolin24.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.